National Projects

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19
The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav, PhD.
Duration: 1.8.2021 – 30.6.2025
Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie
Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žilková Monika, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu – Ako model v boji proti neuroinfekciám
Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections
Program: VEGA
Project leader: Kulkarni Amod, M.Sc., PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe
The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies
Program: SASPRO
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika, PhD.
Duration: 1.10.2021 – 30.9.2024
Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach
Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Novák Petr, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu
Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou
Spread of alpha-Synuclein-associated pathology across gastrointestinal organs in a mouse model and patients with Parkinson\’s disease
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Králová Trančíková Alžbeta, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Identifikácia a validácia nových cieľových molekúl za účelom vývoja nových liečiv na Alzheimerovu chorobu
Identification and validation of novel targets for Alzheimer’s diseases
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanes Jozef, DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach
Study of tau transport across blood-cerebrospinal fluid barrier in neurodegenerative disorders
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Majerová Petra, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Úloha senescencie v neurodegenerácii
The role of senescence in neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe
Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike
Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby
Long non-coding RNAs as biomarkers of Alzheimer\’s disease
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly
Conformational properties of intrinsically disordered protein tau with the emphasis on the C-terminus of its molecule
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem
Intriguing allostery of a disordered protein: cooperation between tau protein projection domain and microtubule-binding repeats
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Vplyv neurofibrilárnej patológie na meningy u transgénneho modelu tauopátie
Program: VEGA
Project leader: Jadhav Santosh, M.Sc., PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022