Finished Projects

View projects over the past five years.

International

Sledovanie dôležitých individuálnych výstupov pacientov s Alzheimerovou chorobou
Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance
Program: Horizon 2020
Project leader: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal, DrSc.
Duration: 1.5.2019 – 30.4.2022
Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine
Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine
Program: Multilateral – other
Project leader: prof. MVDr. Čížková Daša, DrSc.
Duration: 1.10.2020 – 20.3.2022
Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu
Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections
Program: ERANET
Project leader: doc. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
The tryptophan kynurenine pathway – therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies
Program: ICGEB
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
JPsustaiND – Coordination Action in support of the sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
Coordination Action in support of the sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
Program: Horizon 2020
Project leader: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal, DrSc.
Duration: 1.11.2015 – 30.4.2021
AxonRepair – Obnova miechy: regenerácia axónov uvoľnením vnútro–neurónového prenosu
Spinal cord repair: releasing the neuron-intrinsic brake on axon regeneration
Program: ERANET
Project leader: prof. MVDr. Čížková Daša, DrSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Repetitive Subconcussive Head Impacts -Brain Alterations and Clinical Consequences
Repetitive Subconcussive Head Impacts -Brain Alterations and Clinical Consequences
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
REfrAME – Mechanizmy patologickej transformácie proteínov pri neurodegeneračných ochoreniach: nové prístupy vyhodnotenia rizík a vývoj modelov
Pathway complexities of protein misfolding in neurodegenerative diseases: a novel approach to risks evaluation and model development
Program: Horizon 2020
Project leader: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal, DrSc.
Duration: 1.5.2016 – 30.4.2019
NGP-NET – Ne-globulárne bielkoviny, ich sekvencia, štruktúra, funkcia a zapojenie v molekulárnej normálnej a patologickej fyziológii
Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology (NGP-NET)
Program: COST
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav, PhD.
Annotation: Non-globular proteins (NGPs) encompass different molecular phenomena that defy the traditional sequence-structure-function paradigm. NGPs include intrinsically disordered regions, tandem repeats, aggregating domains, low-complexity sequences and transmembrane domains. Although growing evidence suggests that NGPs are central to many human diseases, functional annotation is very limited. It was recently estimated that close to 40 of all residues in the human proteome lack functional annotation and many of these are NGPs. While a better understanding of NGPs is crucial to fully comprehend human molecular physiopathology, progress has been hampered so far by the lack of a systematic approach to their study.This Action Proposal aims to create a pan-European scientific network of groups that work on NGPs to strengthen, focus and coordinate research in this field. It proposes to develop a novel classification of NGPs by consensus among interested experts that will be showcased on a newly developed web site, along with meetings, training schools and scientific missions on NGP-related topics.
Duration: 31.5.2015 – 25.3.2019

National

Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie
Molecular biomarkers for canine brain disorders – Monitoring of the brain regeneration and efficacy of treatment
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert, DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu
The development of novel approaches for therapy of tauopathies using transport peptides for drugs and antibodies into the brain
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Cerebrovaskulárne a zápalové zmeny hematoencefalickej bariéry v ľudských tauopatiách
Neuroinflammatory changes of the blood-brain barrier in AD, CBD and PSP
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Brezováková Veronika
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Charakterizácia vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom
An investigation into the link between neurofibrillary degeneration and diabetes
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva
Treatment of spinal cord injury using implantation of umbilical cord decellularized matrix
Program: VEGA
Project leader: prof. MUDr. Syková Eva, DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie
Sub-concussive head trauma as risk factor for chronic traumatic encephalopathy
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu
Development of therapeutic biomolecules blocking SARS-COV-2 infection
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva, DrSc.
Duration: 16.9.2020 – 31.12.2021
ASTRO-AD – 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek
3D In vitro Modelling of Alzheimer’s Disease using Astrocytes derived from Induced Pluripotent Stem Cells
Program: SRDA
Project leader: prof. MUDr. Syková Eva, DrSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
TraumiRNA – Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja
Identification of molecular mechanisms induced by traumatic brain injury in ice hockey players
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
Neuronálne koreláty kognitívnej dysfunkcie Alzheimerovej choroby
Neuronal correlates of cognitive dysfunction in Alzheimer`s disease
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Maté Veronika, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
The tryptophan kynurenine pathway- therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Majerová Petra, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Vplyv patologického Tau proteínu na neuronálnu diferenciáciu a mitochondriálny metabolizmus
Effect of pathological Tau protein on neuronal differentiation and mitochondrial metabolism
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Fialová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Využitie zvieracích modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanes Jozef, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
TAUPET – Vývoj nových neurozobrazovacích prístupov na predklinickú diagnostiku tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre tau-špecifické nanoprotilátky
Development of new neuro-imaging approaches for preclinical diagnosis of tauopathies using transport peptides for tau specific nanobodies
Program: Other projects
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.12.2018 – 31.12.2020
Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu
Changes in plasmatic miRNA level in ice-hockey players after the head injury: potential marker of traumatic brain injury
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Program: SRDA
Project leader: prof. MVDr. Čížková Daša, DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kováčech Branislav, PhD.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2020
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Modelovanie interakčných mechanizmov medzi neurónmi a gliovými bunkami v Alzheimerovej chorobe
Modeling of interactions between neurons and glial cells in Alzheimer\’s disease
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika, PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv stravy bohatej na tuky na fyziólogiu neurónov CNS, funkciu synapsií a pathologické procesy v neurodegenerácii
The effect of high-fat diet on the physiology of CNS neurons, their synapses and pathological processes in neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: Jadhav Santosh, M.Sc., PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
MEITEC_PRE_CNS – Vývoj MEtódy na stratifikáciu pacientov po traumatickom poškodení mozgu a Identifikáciu nových TErapeutických Cieľov PRE personalizovanú liečbu a prevenciu neurodegenerácie
Program: Other projects
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.12.2018 – 31.12.2019
Dokáže aktívna stimulácia mozgu zastaviť šírenie neurofibrilárnej degenerácie?
Is it possible to stop the spreading of neurofibrillary degeneration by active stimulation of the brain?
Program: VEGA
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert, DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Inhibícia expresie prirodzene nezvinutých proteínov a jej dôsledky pre progresiu neurodegeneratívnych zmien
Inhibtion of expression of natively unfolded proteins and its consequence for progression of neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MOLEKULÁRNY PROFIL MIRNA A ZMENY GÉNOVEJ EXPRESIE V MODELI ĽUDSKÝCH TAUOPATIÍ
Molecular profiling of miRNA and gene expression changes in a model of human tauopathy
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin, PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Starnutie imunitného systému a biologické markery imunosenescencie
The aging of the immune system and biomarkers of human immunosenescence
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Prčina Michal, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
ŠTRUKTÚRA SEKVENČNE HOMOLÓGNYCH EPITOPOV VIACNÁSOBNE PRÍTOMNÝCH NA MOLEKULE PRIRODZENE NEUSPORIADANÉHO PROTEÍNU TAU
Structural study of multiple homologous epitopes present on the molecule of intrinsically disordered protein tau
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej, PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Zmeny funkcie kôrových neurónov pri Alzheimerovej chorobe
Functional impact of Alzheimer\’s disease on cortical neurons
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MODEL BUNKOVEJ KOMUNIKÁCIE MEDZI NERVOVÝM A IMUNITNÝM SYSTÉMOM V ALZHEIMEROVEJ CHOROBE
The model of the neuroimmune crosstalk in Alzheimer´s disease
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert, DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
VÝVOJ NOVÉHO PEPTIDOVÉHO SYSTÉMU PRE TRANSPORT LIEČIV DO MOZGU
Development of novel peptide based system for delivery of therapeutics into the brain
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
Nová kombinovaná terapia na báze alginátových biomateriálov a trofických faktorov pre obnovu poranenej miechy
A novel combined therapy based on alginate biomaterials and trophic factors for spinal cord injury repair
Program: SRDA
Project leader: prof. MVDr. Čížková Daša, DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
POŠKODENIE MOZGOVO-CIEVNEJ BARIÉRY V PROSTREDÍ NEURODEGENERÁCIE U TRANSGÉNNYCH POTKANÍCH MODELOV PRE TAUOPÁTIE
Damage of the blood-brain barrier of transgenic rat models for tauopathies
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017